Informácia dotknutej osobe - JUDr. Zuzana Jóžová Borecká

Informácia dotknutej osobe

Informácia dotknutej osobe

V zmysle Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Vám poskytujeme informáciu o spracovávaní osobných údajov (ďalej aj len „OÚ“):

Obchodné meno: JUDr. Zuzana Jóžová Borecká

Sídlo: Sládkovičova 7, 949 01 Nitra

IČO: 46334858

Účel spracovania: Vykonávanie činností v rámci predzmluvných a následne zmluvných vzťahov

Príjemcovia OÚ: Štátne orgány v rámci plnenia zo zmluvy o právnom zastúpení

Spracovávané osobné údaje budú u prevádzkovateľa uchovávané po dobu určitú – doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy. Dobu nie je vopred možné určiť, keďže zastupovanie súdnych prípadov resp. obhajoba môže trvať niekoľko rokov. Ako osoba ktorej boli osobné údaje spracovávané máte právo kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa o prístup k týmto údajom ako aj o vykonanie opráv a zmien v týchto údajoch. Rovnako máte právo namietať rozsah spracovávania Vašich osobných údajov, ako aj právo na požiadanie preniesť osobné údaje k inému prevádzkovateľovi. V prípade ak oznámite prevádzkovateľovi, že žiadate o vymazanie spracovávaných osobných údajov, tento je povinný ich po zániku účelu spracovania vymazať.

 

TOPlist